EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Ekonomi Bakanlığı İşletmelerin gelişimi ve Uluslararası Piyasada rekabet edebilirliklerinin artırılması amacı ile çok çeşitli destekler vermektedir;

 •   Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Destekleri
 •   İstihdam Yardımları
 •   Yurtdışında Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
 •   TURQUALITY
 •   Pazar Araştırması ve Pazara Girişi Desteği
 •   Küme Destekleri
 •   Tasarım Desteği
 •   Hizmet Sektörü Destekleri

Destek İçin Tıklayınız.. 

KosgebHibe Başvuruları

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının Amacı ve Öncelikli Eksenleri

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.
Öncelik Ekseni 1:
Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
Öncelik Ekseni 2:
Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
Öncelik Ekseni 3:
Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
Ipard Desteklerinin Kapsadığı Konular (Tedbirler)

IPARD Programı

 •  Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 •  Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 •  Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 •  Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 •  Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
 •  Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 •  Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 •  Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
 •  Kırsal Turizm
 •  Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Tarım Bakanlığı Destek Programları

Tarım sektörünün genelinde olduğu gibi, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlarımıza yansıtılması en temel hedefimizdir.

Bu kapsamda uygulalana program ve projelerin hedefleri şunlardır:
 •  Yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi,
 •  Gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi,
 •  Fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
 •  Kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasıdır.
 •  Bu uyum çalışmalarının amacı, ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin nicel ve nitel özelliklerini de dikkate alarak halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi,mevcut doğal ve finans kaynakları ile yapay olarak elde edilebilecek tüm imkânların en akılcı bir şekilde kullanılmasıdır.
Tarım Bakanlığı “Tarımsal Destekler” başlığı altında aşağıdaki alanlarda destekler vermektedir:

Tarım Bakanlığı

 •  Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
 •  Hayvancılık Desteklemeleri
 •  Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
 •  Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
 •  Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
 •  Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri
 •  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekler

Erasmus ve Ulusal Ajans

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Erasmu Destekleri

Ana Eylem 1:
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 2:
Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Ana Eylem 3:
Politika Reformuna Destek
Özel Eylem1:
Spor Destekleri
Özel Eylem2:
Jean Monnet Programı

Dernekler Dairesi Başkanlığı Hibe Programı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Başkanlık, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir.

Derlekler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hibe Programları

Bakanlığık tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla Gençlik Projeleri Destek Programı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Gençlik Spor Bakanlığı Hibeleri

Kalkınma Ajansları Hibe Programları

Avrupa Birliği bölgesel politikasına uyum kapsamında 25.01.2006 tarih ve 5449 No'lu Kanun ile kurulan Kalkınma Ajansları temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmayı hedeflemektedir. Söz konusu kanun kapsamında 26 kalkınma ajansının kurulmasına karar verilmiştir.
Koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda 2010 yılının başlangıcı itibariyle Ajansların tamamının faaliyete başlaması sağlanmıştır. Kalkınma Ajansları, ilk aşamada, temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını proje teklif çağrıları vasıtası ile bölgelerdeki kuruluşların projelerine mali destek sağlayarak gerçekleştirecektir. Ajanslar tarafından uygulanan proje teklif çağrısı modeli AB mali yardımı kapsamında uygulanan modelin bir benzeridir.

Kalkınma Ajansları Hibe Başvuruları

KOSGEB Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilere ve KOBİ’lere dönük çeşitli başlıklarda destekler vermektedir.

 •   KOBİ Proje Destek Programı
 •   Girişimcilik Proje Destek Programı
 •   Genel Destek Programı
 •   Tematik Proje Destek Programı
 •   AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 •   Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Destek İçin Tıklayınız.. 

KosgebHibe Başvuruları

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Ekonomi Bakanlığı İşletmelerin gelişimi ve Uluslararası Piyasada rekabet edebilirliklerinin artırılması amacı ile çok çeşitli destekler vermektedir;

 •   Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Destekleri
 •   İstihdam Yardımları
 •   Yurtdışında Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
 •   TURQUALITY
 •   Pazar Araştırması ve Pazara Girişi Desteği
 •   Küme Destekleri
 •   Tasarım Desteği
 •   Hizmet Sektörü Destekleri

Destek İçin Tıklayınız.. 

KosgebHibe Başvuruları

Sabancı Vakfı Hibe Programları

Sabancı Vakfı projelerini desteklediği kurumların kapasitesine katkı sağlamak için çeşitli Etkinlikler düzenler. Bu çalışmalar kapsamında kurumlar, benzer alanlarda çalışan diğer kurumlarla tanışır, çeşitli bilgi değişim ağlarına dahil olur, ulusal ve uluslararası uzmanlara erişim desteği alır. Deneyim paylaşım toplantıları ve çeşitli atölyelerle kapasite geliştirme imkanı bulur.

Neden Proje Yönetimi?

 •   Kurumların ileriyi görmeye, hedef ulaşmak için planlamaya ve farklı bir “iş yapma biçimine” ihtiyaçları vardır.
  Bu ihtiyaçlar:

 •   Mali kaynak sağlama
 •   Daha iyi kontrol
 •   Daha iyi müşteri ilişkileri
 •   Daha iyi kontrol
 •   Daha kısa teslimat süresi
 •   Daha düşük maliyet ve daha yüksek kâr aralığı
 •   Daha yüksek kalite ve güvenilirlik
 •   Daha fazla sonuç odaklı olmak
 •   Daha yüksek çalışan moral ve motivasyonu

şeklinde sıralanabilir.Bu ihtiyaçları karşılama amacıyla profesyonel yaklaşımlarla sorunların analiz edilip çözümler üretilmesinde proje yönetimleri esas alınır. .

Destek İçin Tıklayınız.. 

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Kimlik Oluşturma,Stratejik Plan ve Stratejik Tasarım danışmanlık hizmetleri

Detaylar

Hibe Danışmanlığı

KOSGEB,TKDK,ERASMUS ,DERNEKLER DAİRESİ ve TÜBİTAK hibe programlarına danışmanlık hizmetlerimiz

Detaylar

Özel Organizasyon

Fuar, Kongre Organizasyonları,Ödül ve Toplantı programları düzenleme hizmetleri.

Detaylar

Gelişim Eğitimleri

Kişisel ve Kurumsal Gelişim eğitim programlarımızla nitelikli insan eğitimleri sunuyoruz.

Detaylar